முக்கிய_பேனர்

கண்காட்சி

அமெரிக்கா

1 லாஸ் வேகாஸில் உறைகள் -1 (1)
1 லாஸ் வேகாஸில் உறைகள் -1 (2)
1 லாஸ் வேகாஸில் உறைகள் -1 (3)
1 லாஸ் வேகாஸில் உறைகள் -1 (4)
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/
1 லாஸ் வேகாஸில் உறைகள் -1 (6)
1 லாஸ் வேகாஸில் உறைகள் -1 (7)
1 லாஸ் வேகாஸில் உறைகள் -1 (8)

ஐரோப்பா

ரஷ்யாவில் 3 மோஸ்பில்ட் -42551 (1)
ரஷ்யாவில் 3 மோஸ்பில்ட் -42551 (2)
3 ரஷ்யாவில் மோஸ்பில்ட் -42551 (3)
ரஷ்யாவில் 3 மோஸ்பில்ட் -42551 (4)
ரஷ்யாவில் 3 மோஸ்பில்ட் -42551 (5)
ரஷ்யாவில் 3 மோஸ்பில்ட் -42551 (6)
ரஷ்யாவில் 3 மோஸ்பில்ட் -42551 (7)
ரஷ்யாவில் 3 மோஸ்பில்ட் -42551 (8)

ஆசியா

துபாயில் 1 BIG5 -2 (1)
துபாயில் 1 BIG5 -2 (2)
துபாயில் 1 BIG5 -2 (3)
துபாயில் 1 BIG5 -2 (4)
துபாயில் 1 BIG5 -2 (5)
துபாயில் 1 BIG5 -2 (6)
துபாயில் 1 BIG5 -2 (7)
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/

ஓசியானியா

மெல்போர்னில் 2016 டிசைன் பில்ட் -1
மெல்போர்னில் 2016 டிசைன் பில்ட் -2
மெல்போர்னில் 2016 டிசைன் பில்ட் -3

கேண்டன் கண்காட்சி

2009 கான்டன் கண்காட்சி
2011 கேண்டன் கண்காட்சி
2012 கான்டன் கண்காட்சி
2013 கான்டன் கண்காட்சி
2014 கான்டன் கண்காட்சி
2015 கான்டன் கண்காட்சி
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/
2016 HuaXia கண்காட்சி -2